Kontrollkompaniet
Din lian i byggdjungeln

Kontrollkompaniet hjälper er med:

– Kontrollansvarig enligt PBL och som tilläggstjänst utföra kontroller av entreprenadarbeten.
– Kontrollera avtal och entreprenadbeskrivningar.
– Intygsgivning av bostadsrätter eller framtagning av kostnadskalkyler/ekonomiska planer.
– Projektleda villa- eller lägenhetsprojekt från ax till limpa.
– Driva komplicerade ärenden mot kommun/länsstyrelsen i avseende byggrelaterad husprojekt.

Samt mycket, mycket mer!

Kontrollkompaniet består av personer som är och länge har varit verksamma inom sälj, juridik, bygg, konsult och entreprenadverksamhet. Beroende på ert behov, så disponerar vi de kunskaper och erfarenheter, som kan passa bäst för just era utmaningar

Vårt säte och ordinarie verksamhetsområde är Västsverige. Vi vill vara din hjälpande hand i en snårig bygg djungel

Kontakta oss

KONTROLLKOMPANIET I VÄST AB
TEL: 070-75 75 356 | ORG-NR: 556082-7189

CALLE SANDBERG, RIKSBEHÖRIG K
SANDBERG@KONTROLLKOMPANIET.SE

MATTIAS JANSSON, RIKSBEHÖRIG K
JANSSON@KONTROLLKOMPANIET.SE

Karlatornet

Vi är kontrollansvariga för Karlatornet som är en del av stadsdelen Karlastaden i Göteborg. Här byggs en helt ny stadsdel upp och totalt kommer området att bestå av tio kvarter med bostäder, kontor, handel och service.

Vi på Kontrollkompaniet är otroligt ödmjuka inför den här ärofyllda uppgiften. Karlatornet är ett stort och häftigt projekt med stor dignitet och vi ser fram emot att vara kontrollansvariga för byggnationen av Karlatornet.

Kontrollansvarig

Vad kan du förvänta dig av din kontrollansvarige, och hur säkerställs kvaliteten på ditt hus?

Att bygga ett nytt hus idag, och samtidigt följa alla krav och myndighetsbestämmelser är en djungel, det är fastighetens ägare, som enligt lag är byggherre, därför är det lagstadgat att det måste finns en sakkunnig kontrollansvarig, som hjälper byggherren att veta vilka krav som skall uppfyllas.

Din kontrollansvarige skall före byggsamrådet med kommunen, ha gått igenom ritningar, beskrivningar för ert hus, och upprättat en kontrollplan, som visar att byggherren följer upp att myndighetskraven beaktas.

Kvaliteten på ert hus säkerställs med hjälp av ”egen kontroller”, vilket innebär att varje enskild hantverkare/arkitekt/konstruktör signerar att man utfört sina olika arbetsuppgifter, arbetsmoment på ett korrekt sätt, och att man följt gällande regler och normer.

Kommunens byggnadsinspektör skall, vid två-tre tillfällen, besöka byggplatsen, för att tillsammans med den kontrollansvarige, säkerställa att de absolut viktigaste momenten ute på byggplats, blir korrekta. De vanligaste kontrollpunkterna brukar vara markarbetet/gjutningen av plattan/montage av vägg block, samt plastfoliens tätning. Dessa moment brukar kontrolleras speciellt.

Det arbete som utförs i fabriken, kontrolleras av en certifierad person från husleverantören.

Besiktningen av huset utförs av en fristående certifierad besiktningsman, det är han som godkänner, eller underkänner utförandet av byggnationen.

Din kontrollansvarige skall i samband med slutbesiktningen, gå igenom och kontrollera, så att varje enskild hantverkare/arkitekt/konstruktör har signerat, och därmed följt kontrollplanen, kontrollsansvarige skall samtidigt inhämta husets projektering, eventuella lagstadgade beräkningar och besiktningar ( som tex injusteringen av värme/ventilation) och för byggherrens räkning ansöka om slutbevis, något som krävs för att man skall få flytta in i sitt nya hus

Vi hoppas att vi får Ert förtroende!
//Riksbehöriga Nivå Kvalificerad enligt PBL

Brandskyddsbeskrivningar

Brandskyddsbeskrivningen beskriver byggnadens olika brandskyddssystem och funktioner

För varje byggnad eller anläggning bör det finnas en dokumentation av brandskyddet som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga.

Arbetet utförs i flera steg vid projekteringen, och även efter utförd entreprenad (så kallad relationshandling) för att göra det så effektivt, enkelt och överskådligt som möjligt. Några exempel på huvudområden i en brandskyddsdokumentation, se nedan.

 • – Översiktlig beskrivning
 • – Dimensionerande förutsättningar
 • – Utrymningsvägar
 • – Skydd mot brandspridning inom brandcell
 • – Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller
 • – Bärförmåga vid brand
 • – Skydd mot uppkomst av brand
 • – Ventilationssystem
 • – Fast släckanordning
 • – Anordningar för räddningstjänstens åtkomst och brandsläckning
 • – Drift- och underhålls
 • – Förslag till kontrollpunkter i kontrollplan

Alla bostadsrättsföreningar behöver ha en ekonomisk plan.

Planen är till för att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi.

Oftast upprättas en ekonomisk plan/kostandskalkyl i samband med nyproduktion av bostadsrätter eller vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Men kan också vara aktuellt för äldre föreningar som behöver en ny, uppdaterad ekonomisk plan då väsentliga skillnader finns jämfört med tidigare.

Varje bostadsrättsförening måste ha en ekonomisk plan som beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. Det är styrelsen i bostadsrättsföreningen som är ansvarig för framtagning av planen och registrera den hos Bolagsverket.

Om en bostadsrättsförening inte har en godkänd och registrerad ekonomisk plan så får inte bostadsrättsföreningen upplåta bostadsrätter, varken vid nybyggnation eller vid ombildning till bostadsrätter. En bostadsrättsförening måste alltså ha en ekonomisk plan.

Kontrollkompaniet  hjälper dig att arbeta fram en kostnadskalkyl/ekonomisk plan, där vi tillsammans utformar en långsiktig och hållbar ekonomisk plan. När du anlitar oss för att upprätta en ekonomisk plan så tar vi ett helhetsansvar, och där vi exempelvis ombesörjer intygsgivning av planen, med hjälp av utomstående samarbetspartners.

Vi har även egna intygsgivare om ni valt att ta fram ekonomisk plan eller kostnadskalkyl med annan leverantör av tjänsten.

Ett urval av våra referenser.

”Ett genuint engagemang för oss som projektutvecklare, och för projektet är vad vi har fått, när vi använt Kontrollkompaniet för projektledning av lägenhetsprojekt från ritning till inflyttning av boende”

Stefan Hansson, HanssonGruppen


Att låta Kontrollkompaniet driva planprocess med kommunen som part, har fungerat bra i de projekt som har initierats tillsammans med Kontrollkompaniet.

Henrik Nyqvist, NQ fastigheter


För Karla Staden Utveckling så har det, baserat på tidigare genomförda uppdrag som Kontrollansvarig av Kontrollkompaniet, varit självklart att ha med Kontrollkompaniet som KA från start in i Karlastaden, och specifikt med uppdrag för Karlatornet, Kvarteret Capella och Kvarteret Lynx. Ett intresse, ett engagemang och ett bra förhållningssätt både mot oss, mot Stadsbyggnadskontoret och övriga aktörer kännetecknar samarbetet.

Patrik Lindström, KSU


När vi har använt Kontrollkompaniet för intygsgivning av Bostadsrättsföreningar, så har vi fått en bra revision av våra underlag och en både för oss, och för den blivande föreningen, trygg handläggning. –

Mattias Bengtsson, Mjöbäcksvillan

Referenser

Projektledning

Vårt kompetensområde är projektledning och projektutveckling i bygg- och fastighetsprojekt.

Som projektledare är vi verksamma i projektets alla olika faser där vi företräder allt ifrån fastighetsägare till första gångs byggare av egna hem,  i gränssnittet mot projektets alla intressenter. Vi kan ta ansvaret för helheten som byggherreombud och/eller som projektchef alternativt kan vi avlasta kundens egna projektledare med valda delar. Innehållet för vår roll som projektledare definierar vi tillsammans med vår kund för att optimera efter det behov som finns.

Vårt team har en lång och bred erfarenhet som projektledare av såväl mindre hyresgästanpassningar som större komplexa ombyggnationer och riktigt stora nyproduktionsprojekt.

Vi besitter kompetens och erfarenhet inom byggledning och i nära dialog med byggentreprenören samordnar vi entreprenadens framdrift baserat på avtalad entreprenadform. Vi följer upp arbetet och finns på plats för att stödja och säkerställa projektets vision och målsättningar.

Vi tar fram övergripande projekttidsplaner, leder byggmöten och bevakar beställarens intressen i produktionen, ekonomi, planering samt entreprenörens upphandling av underentreprenörer. Vi leder beställarens ekonomimöten, utför kostnadsstyrning, kvalitetsuppföljning och håller koll på förändringar i projektets ekonomi.

Som byggledare  ser vi till att vara beställarens förlängda arm på arbetsplatsen och genom vårt arbetssätt skapa tydlighet, engagemang, trygghet och god anda i projektet.

Klicka här för ordlista med fackuttryck

Fuktsäkerhetsprojektering

Fuktsäkerhetsprojektering ställer krav på kompetens inom byggnadsfysik.

I projekteringen får byggnaden sin tekniska utformning. Du väljer installationer och dimensionerar dem. Arbetet resulterar i bygghandlingarna, som omfattar tekniska beskrivningar samt byggnads- och installationsritningar.

Fuktsäkerhetsprojekteringen ingår som en del i projekteringsarbetet. De tekniska lösningarna ska utformas och kontrolleras med hänsyn till de fuktbelastningar som byggnaden kommer att utsättas för.

I fuktsäkerhetsprojekteringen ska du också skriva anvisningarna för hur fuktsäkerhetsarbetet ska skötas under byggtiden och beskriva det förebyggande underhållsbehovet för att undvika fuktskador efter inflyttningen.